Forside | Meddelser | Bestyrelsen | Vedtægter | Regulativer | Vandanalyser | Takster | Flytning | Årsaflæsning
 

 

REGULATIV
FOR
NR. UTTRUP VANDVÆRK
A.m.b.A


Indholdsfortegnelse

1. Indledende bestemmelser
2. Vandforsyningens styrelse
3. Ret til forsyning med vand
4. Forsyningsledninger
5. Stikledninger
6-10. Vandinstallationer
6. Jordledninger
7. Installationer i bygninger
8. Afregningsmålere
9. Engrossalg
10. Bimålere (interne fordelingsmålere)
11. Ansøgning
12. Opretholdelse af tryk og forsyning
13. Vandspild
14. Brug af vand fra brandhaner
15. Tappestationer
16. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt
17. Driftsbidrag
18. Betaling af anlægs- og driftsbidrag mv.
19. Klagemulighed
20. Straffebestemmelser
21. Ikrafttrædelse

 


1. Indledende bestemmelser

1.1
Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i Vandforsyningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med senere ændringer, af Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, efter forhandling med Nr. Uttrup Vandværk (kaldet vandforsyningen).

1.2
Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i Vandforsyningsloven § 53, stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Bidragene fremgår af vandforsyningens takstblad.

1.3
Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau med senere ændringer, jf. § 55 stk. 6 i Vandforsyningsloven.

1.4
Bestemmelserne om individuel afregning er angivet i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, med senere ændringer.

1.5
Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i Beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000 med senere ændringer.

1.6
Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med senere ændringer.

1.7
Bestemmelserne om legale krav til vandmålere har hjemmel i bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af varmt og koldt vand, nr. 866 af 8. december 1998 med senere ændringer.

1.8
Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed herunder beboere af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig.

Der henvises i øvrigt til den i punkt 1.3 nævnte bekendtgørelse § 1, stk. 1.

1.9
Ved en vandforsynings hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendommene gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Ved en stikledning forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.

Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen. Jordledningen henhører under vandinstallationen.

1.10
Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen.

Til top


2. Vandforsyningens styrelse

Nr. Uttrup Vandværk ejes og drives af Nr. Uttrup Vandværk.

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandforsyningen og skal godkendes af Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, jf. Vandforsyningslovens § 53. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandforsyningen.

Om vandforsyningens styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter.

Til top

3. Ret til forsyning med vand

3.1
Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding), til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne anden virksomhed benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling af anlægsbidrag efter godkendt takstblad.

3.2
Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang den kan levere vand til erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, som skal godkendes af Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne.

3.3
Etablering af vandindlæg fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt.

Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

3.4
Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. For at ovennævnte ændringer kan medføre forhøjelse af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægter.

Til top

4. Forsyningsledninger

4.1
Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog Vandforsyningslovens §§ 29 og 45-48.

Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med vedtagne vandforsyningsplaner.

4.2
I forbindelse med, at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandforsyningens hovedanlæg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i vandforsyningens takstblad. Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af punkt 3.4, 34. punk-tum.

Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen, eller de der har ønsket vejreguleringen.

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

4.3
Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter Aalborg Kommune, Brandmyndighedens (Beredskabscentret) anvisning og betales af kommunen. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Meromkostningerne herved afholdes af kommunen.

I forbindelse med omlægning af vandledninger afholder brandmyndigheden omkostningerne til flytning af brandhaner/brandbrønde med tilhørende ledninger og tilslutning til vandledning.

4.4
Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

Til top

5. Stikledninger

5.1
Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.

5.2
I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandforsyningen skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i vandforsyningens takstblad.

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.

5.3
Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Tilsvarende gælder, hvis en stikledning af nødvendighed eller efter de interesseredes ønske føres over tredjemands ejendom.

5.4
Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne for omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omkostninger ved omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal afholdes af de pågældende ejendommes ejere, eller de som har ønsket vejreguleringen.

5.5
Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens bekostning.

Til top


6-10. Vandinstallationer

6. Jordledninger

6.1
Jordledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren.

6.2
Alt arbejde med jordledning skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse, færdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden.

6.3
Jordledningen skal anlægges og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Vandforsyningen kan ligeledes på baggrund af konstaterede eller formodede fejl forlange de nævnte aktiviteter - herunder den fornødne udbedring - udført ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

6.4
Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange udskiftning af jordledningen ved ejerens foranstaltning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

6.5
Omkostninger til omlægning af jordledning som følge af nødvendige omlægninger af forsynings- og/eller stikledning afholdes af grundejeren.

6.6
Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham, kan Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning.

Til top

7. Installationer i bygninger

7.1
Alt arbejde ved vandinstallationer skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen. Bygningsarbejder, der kræver bygningsmyndighedens igangsættelsestilladelse, færdigmeldes dertil på normal vis, når arbejder er tilendebragt.

7.2
Apparater, filtre og armaturer m.v., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen (VA-godkendelse eller eventuel CE-godken-delse).

7.3
Hvis vandforsyningen finder, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende, og at dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der opstilles trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandforsyningens nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

7.4
Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

7.5
Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

Hvis en fejl har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.
Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at pludselige, kraftige og unødvendige variationer undgås.

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde på grundejerens bekostning.

7.6
Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for dennes bekostning.

Til top

8. Afregningsmålere

8.1
Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes én måler i hver ejendom.

Undtaget fra kravet herom er ejendomme med flere lejemål. Her kan ejer forlange måler i de enkelte lejligheder/lejemål, efter bestemmelserne i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 837 af 27. November 1998 om individuel afregning efter målt forbrug .

For sådanne målere gælder samme tekniske bestemmelser som for øvrige målere.

8.2
Måleren anbringes for ejerens bekostning. Den stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandforsyningen.
Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

Vandforsyningen kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålerne kræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning.

Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og så vidt muligt tørre.

8.3
Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen udfra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.

8.4
Hvis forbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 8.3 således, at måleren ikke længere er tilpasset forbruget, kan vandforsyningen kræve målerinstallationen ændret og måleren erstattet med en måler af passende størrelse for ejerens bekostning.

8.5
Vandmålere vedligeholdes af vandforsyningen for dennes regning. Ejeren er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost mv., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde. Vandforsyningen er berettiget til, når som helst for egen regning, at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

8.6
Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostninger herved afholdes af ejeren, ligesom vandforsyningen kan ansætte et skønnet merforbrug.

8.7
Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler f. eks. at plomben er brudt, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.
Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

8.8
Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens anmodning om at installere vandmåler, kan Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning. Indtil vandmåler er installeret sker en skønsmæssig fastsættelse af forbruget.

8.9
Vandforsyningen kan forlange afprøvning af en afregningsmåler. Ejendommens ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange, at få måleren prøvet.

Måleren regnes at vise rigtigt, når dens fejlvisning ikke overskrider den maksimalt tilladelige fejlvisning for idriftværende målere, jf. gældende regler herfor. Prøveomkostningerne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis måleren overskrider den maksimalt tilladelige fejlvisning, afholdes prøveomkostningerne af vandforsyningen, og vandforsyningen foretager efter forhandling med ejeren (brugeren) skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

8.10
Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 8.9, at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandforsyningen efter forhandling med ejeren (brugeren) forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

Til top

9. Engrossalg

Salg af vand til andre vandforsyninger kan ske efter nøjere aftalte vilkår og afregnes efter en takst, som er godkendt af Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne.

Til top

10. Bimålere (interne fordelingsmålere)

10.1
Vandforsyningen kan tillade opsætning af bimålere.

10.2
Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandforsyningen uvedkommende.

10.3
Bimålere kan udlejes fra vandforsyningen i det omfang, vandforsyningen råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.

Til top

11. Ansøgning

Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal vandforsyningens og bygningsmyndighedens tilladelse være indhentet. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Danske Vandværkers Forenings normalblanketter eller på vandforsyningens særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug. Ansøgningen skal være bilagt relevant materiale.

Vandforsyningen kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne, dersom det ikke findes tilstrækkeligt belyst ved ansøgningen.

Til top


12. Opretholdelse af tryk og forsyning

12.1
Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og bør opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, der ikke er omfattet af pkt. 7.3. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

12.2
Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

12.3
Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m.

12.4
Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

Til top

13. Vandspild

13.1
Vandet fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vandforsyningen.

13.2
Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige vandbidrag.

Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.

Til top

14. Brug af vand fra brandhaner

Bortset fra indsats ved brand- og andre nødstilfælde må ingen uden forud indhentet tilladelse fra vandforsyningen bruge vand fra brandhaner.

Til top


15. Tappestationer

Brug af vand til tankvogne og lignende skal ske fra de etablerede tappestationer. Nøgle og kort udleveres ved henvendelse til Aalborg kommune, Vandforsyningen mod betaling af den tilsvarende takst.

Til top

16. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

16.1
For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal vandforsyningens personale - mod forevisning af legitimation - have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

16.2
Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

Til top

17. Driftsbidrag

17.1
For alt vandforbrug fra vandforsyningens ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de 2 årlige afprøvninger af brandhanerne, betales driftsbidrag, der omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Vandforsyningen kan forlange oplysning fra Aalborg Kommune, Beredskabscentret, om den forbrugte vandmængde ved brandslukning.

17.2
For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag, og at bidraget pr. m3 aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandforsyningen.

17.3
For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

Til top


18. Betaling af anlægs- og driftsbidrag mv.

18.1
Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, har foretaget eller ladet foretage efter pkt. 5.4, 5.5, 6.5, 6.6, 7.6 eller 8.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.

18.2
Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter, beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. og/eller gebyr jf. takstbladet, er betalt. Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

18.3
Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukningen sker inden 6 måneder efter seneste påkrav. Punkt Afsnit 187.2, 2. og 3. punktum. finder i så fald tilsvarende anvendelse. Er der ikke foretaget aflukning, og ejendommen overdrages til ny ejer, kan aflukning ikke ske, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.

18.4
Betales forskudsvis afholdte omkostninger jf. punkt 187.1 ikke inden for den fastsatte frist gælder tilsvarende regler, som nævnt i punkt 187.2 og 3.

Til top


19. Klagemulighed

19.1
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.
Til top


20. Straffebestemmelser

20.1
Den, der overtræder Vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jf. regulativets pkt. 6.2, 7.1, 7.5, 121.4, 132.1 og 15167.1 straffes efter Vandforsyningslovens § 84 med bøde.

20.2
Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde, jf. Vandforsyningslovens § 84.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

Til top


21. Ikrafttrædelse

Dette regulativ, udfærdiget efter forelæggelse for Nr. Uttrup Vandværk, træder i kraft
den 1. juni 2002.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af den til enhver tid gældende vandforsyningslov, ligesom bestemmelser i senere lovændringer, der strider herimod, umiddelbart kan indarbejdes.
Foranstående regulativ for Nr. Uttrup Vandværk stadfæstes herved i medfør af § 55 i Lov om vandforsyning m.v.


Aalborg Kommune
Forsyningsvirksomhederne, den 1. Juni 2002

Mariann Nørgaard
Rådmand
Knud Sloth
Direktør

 

Til top


 

 
Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.A. - Solsiden 31 - 9400 Nørresundby - Tlf. 21 19 47 47 - Mail: nr.uttrup.vand@mail.dk